OM COOKIES

Vår webbplats innehåller så kallade cookies för vissa funktioner. 

Cramo och Cramoskolan använder cookies för att känna igen en återkommande besökare som en unik användare. En cookie är ett element av data som skickas till din webbläsare och lagras på din hårddisk, och inte på den här webbplatsen ("Cookie").

Cramo använder cookies för att spåra din navigering på och användning av sajten för att förbättra din webbplatsupplevelse samt i marknadsföringssyfte. De cookies som placerats av Cramo-servern eller tredjepartsleverantörer kan endast läsas av Cramo, och cookies kan inte komma åt, läsa eller ändra andra data på en dator. Om du inte vill ta emot cookies, eller vill bli underrättad när de placeras, kan du ställa in din webbläsare för att göra det. Observera att i vissa länder kan vi vara lagstadgade för att få ditt samtycke genom att be dig att välja bort för att ta emot cookies. Ett sådant samtycke är alltid frivilligt och kan återkallas när som helst.

Observera dock att om du inaktiverar cookies eller beslutar att inte ge ditt samtycke till att vi använder cookies, kanske vissa användbara avsnitt på webbplatsen inte fungerar och du kanske inte kan använda webbplatsen fullt ut. Cramo spårar aggregerad statistik, till exempel webbplatsanvändares Internet-protokolladress och relaterad platsinformation, datoroperativsystem, webbläsartyp och adressen till några refererande webbplatser och allmän information om webbplatsens trafikmönster och relaterad webbplatsinformation.

CRAMOS DATASKYDDSPOLICY

Cramo värnar om sina Kunders personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Cramo samlar in och använder Kundens personuppgifter. Den beskriver också Kundens rättigheter gentemot Cramo och hur Kunden kan göra sina rättigheter gällande.

Cramo är att betrakta som personuppgiftsansvarig, enligt GDPR, för den behandling av personuppgifter som Cramo utför avseende Avtal som tecknas med Cramos Kunder.

Som Personuppgiftsansvarig är Cramo skyldig att behandla aktuella personuppgifter i enlighet med GDPR samt övriga lagar och förordningar som gäller vid varje tidpunkt.

I de fall Kundens personuppgifter även behandlas av en leverantör till Cramo, för ändamålet nedan, så har Cramos leverantör motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund avtalat med oss och det framgår av Cramos personuppgiftsbiträdesavtal med aktuell leverantör.

I de fall Cramo kan anses som personuppgiftsbiträde har Cramo motsvarande skyldigheter som aktuell personuppgiftsansvarig avtalat med sina kunder eller representanter.

1. Cramos behandling

Genom att ingå Avtal med Cramo samtycker Kunden till att Cramo samlar in, lagrar, behandlar och använder personuppgifter för Avtals fullgörande, administration av hyresförhållandet, organisation och planering av Cramos arbete,  upprättande av rapporter och statistik samt marknadsföringsaktiviteter (om inte direktreklamspärr begärts).

Kunden samtycker även att personuppgifterna kan komma att överföras till tredje land (dvs. ett land som inte ingår i EU/EES) för ovanstående ändamål.

Kunden ska även tillse att det föreligger ett giltigt samtycke eller annan laglig grund till behandling för ovanstående ändamål för sådana personuppgifter som Kunden lämnar till Cramo inom ramen för Avtalet.

Vid marknadsföring kan Cramo även komma att kontakta Kunden via e-post om inte kunden uttryckligen tackat nej till det.

2. Kundens behandling

Om personuppgifter behandlas inom ramen för Avtalet för vilka Cramo är personuppgiftsansvarig enligt lag ska Kunden vara Cramos personuppgiftsbiträde för sådana personuppgifter.

Kunden förbinder sig därför att iaktta tillämplig lag, villkoren i Avtalet samt Cramos löpande instruktioner vid behandling av personuppgifter.

Cramo har rätt att kontrollera den behandling av personuppgifter som utförs av Kunden och att erhålla tillträde till lokaler och datorutrustning m.m. i erforderlig omfattning för detta ändamål.

Kunden ska även tillåta de inspektioner som Datainspektionen eller annan berörd part kan kräva för upprätthållandet av en korrekt behandling av personuppgifter.

3. Registrerades rättigheter

Varje registrerad har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om denne som behandlas av Cramo och för vilka Cramo är personuppgiftsansvarig genom att fylla i ett formulär.

Formuläret för att begära ut personuppgifter hittar du här.

Varje registrerad har även rätt att begära att personuppgifter raderas eller att eventuellt felaktiga personuppgifter rättas.

Radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.